BeautyCall - מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות לאפליקציית “BEAUTYCALL” (להלן: “האפליקציה“)

 1. כללי

  1. מדיניות פרטיות זו  חלה על כל משתמש באפליקציית BEAUTYCALL השייכת לשני ביטון “(הבעלים“) לצורך השימוש באפליקציה.

  2. מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט בפניך, המשתמש, כיצד נאספים עליך נתונים באמצעות האפליקציה, כיצד הם נשמרים במאגר ייעודי לכך, מה מטרת השימוש וכיצד נעשה בהם שימוש, אם בכלל.

  3. הוראות מסמך זה יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של סכסוך, מקומו של הליך כלשהו יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב או מחוז המרכז בלבד, והמותב הרלבנטי ידון בו עפ”י דיני מדינת ישראל בלבד.

  4. הוראות מדיניות הפרטיות יחולו על האפליקציה יחד עם שינויים, עדכונים, תוספות, או מחיקות, כפי שיבוצעו מדי פעם בפעם על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבעלים, בהודעה שתפורסם (להלן: “השינויים“). המשך שימוש באפליקציה לאחר שינויים אלו יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים, אלא אם כן הם סותרים הוראות קוגנטיות (בלתי ניתנות להתניה) של הדין הישראלי.

 2. מדיניות הפרטיות שלנו

  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאפשר לך גישה לאפליקציה על ידי תהליך רישום, או על ידי אמצעי רישום שמעמידים צדדים שלישיים כגון פייסבוק.

  2. בתהליך הרשמה, תשלום, סקר, או תהליך הזנה אחר באפליקציה, תתבקש להזין את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת דואר, פרטי כרטיס אשראי או פרטים אחרים לפי העניין, אותם אנו אוספים ואוגרים במאגר מידע של האפליקציה (להלן: “מאגר המידע“).

  3. מאגר המידע יכלול גם מידע שנאסוף ממך הכולל סוג המכשיר או אמצעי התקשורת בו השתמשת בעת השימוש באפליקציה, תאריכי הרשמה והתחברות לאפליקציה, ופרטי מידע על קביעת תור בין לקוח לנותן שירות באמצעות האפליקציה.

  4. לתשומת לבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. באישורך את מדיניות הפרטיות הנך נותנת את הסכמתך למסירת המידע.

  5. בקשה להסרת המידע שלך מהמאגר משמעה בקשה לניתוק מחלט מהאפליקציה ושירותים או מוצרים הכלולים בה.

  6. המידע יימסר לממונה על מאגר המידע ויאוחסן בחוות שרתים מאובטחת כמפורט בתחתית מסמך זה.

  7. הממונה על מאגר המידע הינה שני ביטון (להלן: “הממונה“) ופרטי קשר אליה הינם כמפורט בסופו של מסמך זה.

  8. מטרת מסירת המידע הינה כדלקמן:

   1. כדי להתאים אישית את חווית המשתמש שלך וכדי לאפשר לנו לספק לך את השירות או המוצר באופן הרלבנטי אליך ביותר.

   2. כדי לעבד את העסקאות שלך במהירות האפשרית.

   3. לספק משוב לעסקים באפליקציה על קצב והיקף פעילותם.

   4. להתאים לך פרסומות באופן הרלבנטי אליך ביותר.

  9. אבטחת המידע של האפליקציה הינה בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע”ז-2017, חוק הגנת הפרטיות תשמ”א- 1981, והוראות כל דין.

 3. פרטי חוות השרתים :

  1. חברת Amazon Web Services

  2. כתובת https://aws.amazon.com

  3. אמצעי אבטחת המידע בחוות השרתים: SSL/TLS